Universitat Pompeu Fabra, Campus Wellington

Client Universitat Pompeu Fabra, Campus Wellington
Localització Barcelona, Campus Ciutadella
Arquitecte E3G
Tipus de projecte ,

Detalls del projecte

Realització d’estudi i projecte per a la millora de producció de calor i fred amb una potència de 4.000 kW. El sistema actual utilitza l’intercanvi tèrmic amb uns pous geotèrmics amb aigua del nivell freàtic

El projecte consisteix en un estudi de la instal·lació existent del comportament de tots els circuits del sistema (arrencades de la instal·lació, inèrcies, salts tèrmics, potència necessària, potència instal·lada, etc…), amb l’objectiu d’aportar la millor solució per a la substitució de les màquines actuals i l’optimització dels bombaments als pous geotèrmics.

La Geotèrmica consisteix en l’aprofitament de l’estabilitat tèrmica del terreny enfront dels canvis estacionals del subsòl, de fet a 10-20 metres de profunditat la temperatura es manté constant tot l’any, augmentant la temperatura uns 3º C cada 100 metres de profunditat.
La tecnologia que aprofita aquesta energia constant que trobem en els primers metres de subsòl són les bombes de calor geotèrmiques, que utilitzen la temperatura constant del terreny per augmentar el rendiment respecte a una bomba de calor que dissipa la calor a l’aire ambient.
En funció de l’accessibilitat al recurs geotèrmic, poden classificar-se en dues tipologies: de circuit obert o tancat.
– La tecnologia de circuit obert: Es basa en l’ús d’aigües subterrànies que suposen la captació d’un aqüífer per al seu aprofitament. En aquest cas, l’aigua subterrània és el mitjà de transport de calor.
– La tecnologia de circuit tancat: Empleada bàsicament amb un fluid, bàsicament aigua, com a fluid caloportador que extreu la calor del terreny utilitzant la paret dels tubs que estan en contacte amb el terreny.
La bomba de calor utilitza les temperatures relativament baixes i estables del terreny per produir calor o fred mitjançant una aportació elèctrica amb elevats rendiments.